DURUKAN REAL ESTATE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

 

1.     VERİ SORUMLUSU 

Durukan Real Estate Danışmanlık Limited Şirketi (“Durukan”) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi gereği aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde siz değerli çalışanlarımızı bilgilendirmek amacıyla Durukan tarafından gerçekleştirilmekte olan işleme faaliyetlerine ve işlenmekte olan kişisel verilerin korunmasına yönelik iş ve işlemler konusunda usul ve esasları belirlemek üzere işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni ile siz değerli çalışanlarımıza işbu Aydınlatma Metni’nin üçüncü maddesinde belirtilen kişisel verilerinizin ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde; işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerinizin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurt içinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

 2.     KAVRAMLARA AİT TANIMLAR  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen kavramlara ilişkin tanımlar aşağıda yer almaktadır; Açık Rıza                                : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.Anonim Hale Getirme            : Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.Kişisel Veri Sahibi                  : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; Müşteriler, çalışanlar.Kişisel Veri                              : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.Özel Nitelikli Kişisel Veri       : Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.Kişisel Verilerin Korunması  : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.Veri işleyen                             : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.Veri Sorumlusu                      : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişidir. 

3.     İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ 

Kimlik verisi:Ad,Soyad,T.C. Kimlik Numarası, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numarası veya geçici T.C. Kimlik NumarasıDoğum tarihi ve yeri, Cinsiyet, Medeni durum, Nüfus kayıt örneğinde yer alan veriler.
İletişim verisi:E-posta adres,Adres, Cep telefon numarası.
Özel nitelikli kişisel veri:Özgeçmişte yer vermeniz halinde dernek, vakıf, sendika ve kuruluşlara ait bilgiler,Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler, Sağlığınıza ilişkin bilgiler, kamera kaydı ve ses kayıt sistemine kaydedilen özel nitelikli kişisel verileriniz.
Eğitim verisi:Eğitim bilgileri, Diploma bilgileri,Mesleki belgeler, Özgeçmişinizde veya verdiğiniz belgelerde belirtmiş olmanız halinde katılınan seminer, sertifika ve kurslar, Mezuniyet derece bilgileri,Kıdem bilgisi,Yabancı dil bilgileri,Eğitim ve beceriler, Bilgisayar bilgisi.
İş deneyimi verisi:Kıdem, Çalışma durumu ve unvanı, İş deneyimleri; firma isimleri, firmadaki görev, firmada çalışmış olunan tarihler, iş tanımı.
Görsel ve işitsel veri:Gerçek kişiye ait ses kayıtları,Gerçek kişiye ait görüntü kayıtları.
Diğer:Belirtmeniz halinde Hobiler, Maaş beklentisi,Askerlik durumu,Referans bilgileri (referans kişisinin adı soyadı, görevi, telefonu, çalıştığı kurum bilgisi),Varsa özgeçmişe eklenilen her türlü word, excel, sunum dosyaları.


Yukarıda detaylıca belirtilen kişisel verileriniz Durukan’ın işveren olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek, siz değerli çalışanlarımızla aramızda olan iş akdinin ifası, işe alım süreçlerinin yürütülmesi kapsamında yasal mevzuat gereği iş akdinin sona ermesinden itibaren 10 yıl, hukuki bir süreç işliyorsa süreç sona erene kadar Durukan tarafından saklanacaktır. Siz değerli çalışanlarımızdan açık rızalarınıza binaen alınan özel nitelikli kişisel veri niteliğinde olan sağlık verileriniz; Durukan’ın işe alım süreçlerinin yürütülmesi, iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Durukan’ın meşru menfaatleri için zorunlu olması, insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve özlük dosyalarının oluşturulması amaçlarıyla işlenecektir.  Siz değerli çalışanlarımızdan açık rızalarınıza binaen alınan özel nitelikli kişisel veri niteliğinde olan adli sicil bilgi verileri; Durukan’ın işe alım süreçlerinin yürütülmesi, iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Durukan’ın meşru menfaatleri için zorunlu olması, insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve özlük dosyalarının oluşturulması amaçlarıyla işlenecektir.  Banka hesap bilgileriniz; ücret, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, Durukan’ın hukuki yükümlülüklerinin yerine getirebilmesi, iş akdinin ifası ve Durukan’ın meşru menfaatleri için zorunlu olması amaçlarıyla işlenecektir. İşyerinde bulunan kameralar ile işlenen görüntü kayıtlarınız Durukan’ın iş yeri güvenliğini sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, ses kayıtlarınız ise Durukan’ın çalışanları efektif müşteri destek hizmeti vermelerine ilişkin eğitilmelerini sağlamaya yönelik meşru menfaati gereği işlenecektir. Burada belirtilenlerin dışında, iş başvurunuz sırasında özgeçmiş oluşturma esnasında manuel olarak doldurduğunuz alanlarda verdiğiniz kişisel verilerinizi de özgeçmişiniz içerisine kaydetmek suretiyle işlemekteyiz. Bu kapsamda, KVKK izni vermeyi tercih etmediğiniz durumda, manuel olarak doldurulan alanlara kişisel bilgilerinizi girmemenizi öneririz. 

4.     KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI  Durukan tarafından işbu Aydınlatma Metni’nin üçüncü maddesinde belirtmiş olduğumuz kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir. ·      Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,·      Çalışanların işe giriş – çıkış işlemlerinin yapılması,·      Hizmet yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, ·      İşveren sorumluluklarının yerine getirilmesi,·      Bordro ve maaş işlemlerinin yapılması,·      Çalışan menfaatleri ve yan haklarının sağlanması,·      Özlük dosyalarının oluşturulması,·      SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri ile teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması,·      İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,·      Şirket çalışanlarının satış performanslarının takibi ve raporlanması,·      Çalışanların eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,·      Erişim yetkilerinin yürütülmesi,·      Yetenek/Kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,·      İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,·      İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,·      Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,·      İcra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması,·      İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması,·      İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması,·      Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,·      Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,·      Adli ve idari soruşturmalar kapsamında ilgili makamın talep etmesi ve cevap verilmesinin zorunlu olması halinde yasal yükümlülüğün yerine getirilebilmesi,·      Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilebilmesi,·      İş Kanunu ve diğer tüm mevzuatlar kapsamında sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,·      Elektronik (internet/mobil vs.) veya fiziki ortamda işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,·      Çalışanların şikâyetlerinin çözülmesi ve veri erişim veya düzeltme taleplerinin işleme alınması,·      İş Süreçlerinin İyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,·      Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,·      Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,·      Fiziksel mekan güvenliğinin temini,·      Hukuk işlerinin yürütülmesi ve takibi,·      Yabancı personel çalışma ve oturma izni işlemleri,·      Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,·      Mal/Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,·      Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,·      Müşteriye hizmet kalitesinin değerlendirilmesi ve çalışanlara eğitim verilmesi,·      Çalışanlara masraf ödemelerinin yapılması,·      Kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması. Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Durukan’ın taraf olduğu uyuşmazlığın konusunun kişisel verileriniz olması halinde savunma hakkının kullanılabilmesi ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amaçlarıyla kişisel verileriniz gerekli avukat, bilirkişi, savcılık, mahkeme gibi mercilerle paylaşılabilmekte ve işbu amaçlarla işlenebilmektedir. İşe alım sürecinde belirttiğiniz referans kişi/kişilere ait kişisel veriler (isim, soy isim, telefon, çalıştığı kurum, görev) için, söz konusu kişinin bilgilendirilmesi ve açık rızası (rızaları)’nın alınması sizin sorumluluğunuzdadır. Özgeçmiş oluşturduğunuz ve/veya başka bir suretle referans kişisi vb. gibi üçüncü kişilere ait bilgileri, tüzel kişiliklere ait ticari sırları ve/veya gizli bilgileri paylaştığınız esnada, söz konusu izinlerin sizin tarafınızda alındığını kabul etmektesiniz. Durukan’a bu konuda yönlendirilecek herhangi bir idari ve/veya cezai yaptırımlara karşı, Durukan yasal haklarını saklı tutmaktadır. 

 

5.     İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ İLE HUKUKİ SEBEBİ İşbu Aydınlatma Metni’nin 3’üncü bölümünde belirtmiş olduğumuz kişisel verileriniz, 4’üncü bölümünde belirtmiş olduğumuz amaçlarla işlenmektedir. Kişisel verileriniz, Durukan tarafından siz değerli çalışanlarımıza açıkça ve anlaşılır bir şekilde sözlü ve yazılı olarak ve gerektiğinde açık rızalarınıza binaen yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçlarla bağlantılı ve sınırlı olmak kaydıyla, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, iş sözleşmesi ve sair kanunlardan doğan yükümlülüklerin eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirilmesi için kaydedilmekte, kullanılmakta, depolanmakta ve işlenmektedir.  Durukan’ın işveren olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek, çalışanlar ile Durukan arasında olan iş akdinin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Durukan’ın meşru menfaati gereği sizden bizzat talep ettiği, iş başvurunuz sırasında manuel olarak doldurduğunuz veya Durukan ile arasında sözleşme bulunan iş başvuru platformu olan https://www.kariyer.net aracılığıyla önceden talep etmiş olduğu veya iş başvurunuz sırasında Durukan’la paylaşmayı tercih ettiğiniz özgeçmişinizde veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız diğer metinlerde yer alan kişisel verilerinizi, sizin Durukan’a fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz ve birden fazla kişinin kullanımına açık Şirket bilgisayar programlarına, uygulamalarına ve sunucularına veya internet ortamına üçüncü kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle toplanmaktadır. Siz değerli çalışanlarımıza ait görüntü kayıtları, Durukan’ın iş yeri güvenliğini sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği; ses kayıtları ise Durukan’ın çalışanları efektif müşteri destek hizmeti vermelerine ilişkin eğitilmelerini sağlamaya yönelik meşru menfaati gereği Durukan’a ait ofise yerleştirdiği kameralar aracılığıyla toplanmaktadır. Durukan’a iletilen hukuki belge ve tebligatlar Durukan’ın hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için toplanmaktadır. KVKK’nın 5’inci maddesinde yer alan hüküm uyarınca kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenememektedir. Ancak kanun istisna olarak açık rıza aranmayacak halleri belirtmiş olup bu haller; –  Kanunda açık hüküm bulunması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, –  Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, –  Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, –  İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, –  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,-  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,-  Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gibi durumlarda açık rıza aranmaksızın kişisel veriler şirketimiz tarafından işlenebilecektir.  Kişisel verilerinizin Durukan tarafından işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar dışında işlenmeyeceğini, yurt içinde ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarılmayacağını ve saklanmayacağını temin ederiz. 

6.     TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Sizlerden Durukan tarafından toplanan Kişisel Veriler yukarıda işbu Aydınlatma Metni’nin dördüncü bölümünde belirttiğimiz işleme amaçlarıyla orantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlediğimiz verilerinizdir.

7.     HAKLARINIZ 

Siz değerli çalışanlarımızın KVKK’nın 11’inci maddesi gereği Durukan’a başvurarak; •  Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenme,•  Eğer işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,•  Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenme,•  Yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenme,•  Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7’nci maddesi uyarınca kişisel verilerin silinmesini ve yok edilmesini ve yapılan değişikliklerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkı olduğunu hatırlatırız. KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde işbu Aydınlatma Metni’nin üçüncü bölümünde belirttiğimiz toplanan kişisel verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Durukan’dan talep edebilirsiniz. Bununla birlikte Durukan’dan imha edilmesini talep ettiğiniz kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini de talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinin mahiyetine göre hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre Durukan tarafından değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili Durukan’dan her zaman bilgi talep edebilirsiniz. Başvurunuzda belirttiğiniz talebin mahiyetine ve başvuru yöntemine göre Durukan tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızın korunabilmesi amacıyla ek doğrulamalar (aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin; Durukan’da kayıtlı olan elektronik posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Durukan’da kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşılabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidi istenebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin Durukan için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz gerekecektir. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır. Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı Durukan’a iletebilir, daha detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz. •  Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda https://www.durukanrealestate.com internet adresi üzerinden web sitemize giriş yaparak sitemizde yer alan “KVKK Kapsamında Veri Sahibi Başvuru Formu”nu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasını bizzat elden veya noter aracılığı ile Durukan’a iletebilir veya •  Başvuru formunu doldurularak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki güvenli elektronik imzanızla veya mobil imzanızla imzaladıktan sonra formu kayıtlı elektronik postanız veya daha önceden bildirilen ve Durukan sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz ile Durukan’a ait [email protected] kep.tr KEP adresine veya [email protected] e-posta adresine gönderebilirsiniz. Başvurularınızı yaparken “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca başvurularınızda yer alması zorunlu olan ad, soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya iş yeri adresi, elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurların bulunduğundan emin olunuz. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Durukan tarafından reddedilecektir.  Başvuru formu kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yapılan başvurunun yetkisiz bir kişi tarafından yapılması halinde Durukan’ın söz konusu yanlış̧ bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmediğini, yetkisiz bir başvuru yapmanız halinde başvurunuz sebebiyle kanuna aykırı veya haksız bir şekilde kişisel verilere dair bilgilerin paylaşılmasına neden olabileceğinizi ve bu sebeple Durukan’ın ve ilgili kişilerin doğabilecek zararlarından dolayı Durukan’ın haklarını saklı tuttuğunu hatırlatırız.

 DURUKAN REAL ESTATE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

Vergi No                : 3200559967 – Maslak VD

Mersis No              : 0320-0559-9670-0001

İletişim Linki          : https://www.durukanrealestate.com

Adres                     : Maslak Mah. Taşyoncası Sk, Maslak 1453 Sitesi, T4 Blok, No:1u, İç Kapı No: B24,  Sarıyer/İstanbul

Tel                          : +90(212) 280 07 07 – +90(532) 390 04 77

E-mail                    : [email protected]

Posta adresi         :

 

 

Compare listings

Karşılaştırmak
WhatsApp
1
Merhaba. Ben gayrimenkul danışmanınız Mehmet.

Portföylerimiz hakkında detaylı bilgi vermek ve hayalinizdeki evi bulmanıza yardımcı olmak için buradayım. Dilerseniz hemen başlayalım. ☕